STRONA GŁÓWNA KONTAKT Katalog wydawnictw STSK

Wybór publikacji o regionie

 NADBUŻAŃSKIM SZLAKIEM
OD KORCZEWA DO TREBLINKI

 * AUTORZY * WSTĘP * KORCZEW * SKRZESZEW * WIRÓW * MOŁOŻEW *
* JABŁONNA LACKA * TREBLINKA
 

SOKOŁÓW PODLASKI 

* HISTORIA* Walki narodowo - wyzwoleńcze * PRZEMYSŁ *

* ZABYTKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ROŚLINY I ZWIERZĘTA *

 

 HISTORIA

Sokołów Podlaski jest miastem ponad osiemnastotysięcznym, położonym na wschodnich krańcach Wysoczyzny Siedleckiej i zachodnim skraju Równiny Sokołowskiej. Miasto posiada dogodne połączenia komunikacyjne z Siedlcami, Warszawą, Węgrowem i Drohiczynem nad Bugiem. Obecnie tędy wiedzie ważny szlak drogowy na Pojezierze Mazurskie. 

Na przełomie X i XI wieku ziemie te należały do księstwa polskiego. W  okresie od 1031 do 1323 roku ziemie górnego i środkowego Bugu przeszły w ręce książąt kijowskich, a następnie wołyńsko-halickich.

Od 1323 roku zaczyna się, trwający ponad 200 lat okres władania Podlasiem przez Wielkie Księstwo Litewskie. Unia Polski z Litwą w 1385 roku, zawarta w Krewie, przyczyniła się do ożywienia stosunków politycznych i gospodarczych oraz rozwoju miast na Podlasiu.

Ukoronowaniem procesów kolonizacyjnych ziem Podlasia przez szlachtę mazowiecką były lokacje miast. Najstarsze należą do Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda, który w dniu 30 marca 1424 roku nadaje miejscowości Sokołów Podlaski średzkie prawa miejskie. Była to lokacja prywatna. Sokołów wraz z wsiami Kupientyn i Rogów otrzymał Mikołaj Depeński - sekretarz Witolda.

Syn pierwszego właściciela umierając bezpotomnie w 1508 roku zapisuje miasto i włość sokołowską Stanisławowi Kiszce, późniejszemu hetmanowi litewskiemu. Do rodziny Kiszków miasto należało do 1592 roku, a następnie na skutek koligacji rodzinnych stało się własnością rodziny Radziwiłłów. Ostatnim właścicielem Sokołowa z rodziny Radziwiłłów był Bogusław Radziwiłł.

W roku 1620 liczba ludności miasta przekroczyła 3 tysiące. Tu zatrzymywali się kupcy podążający z Wilna do Warszawy, a następnie Poznania, Krakowa i Wrocławia. Tędy podążały orszaki królewskie zmierzające z Korony na Litwę i odwrotnie. W roku 1580 bawił w Sokolowie król Stefan Batory, w czasie przejazdu z Warszawy do Grodna. Tutaj, w pobliżu miał jedną ze swych licznych rezydencji możny ród książęcy Radziwiłłów (Stara Wieś koło Węgrowa). Miasto było skupione głównie przy rynku lokacyjnym, ulicy Drohickiej, Węgrowskiej, Kościelnej, Siedleckiej, Wojewódzkiej oraz Ruskim Mieście będącym pozostałością prawdopodobnie wcześniejszego gródka i miasta niskiego. Tu odbywały się słynne targi i jarmarki na konie i bydło.

"Potop" szwedzki rozpoczął upadek miasta. W 1657 roku wojska Rakoczego dokonały spalenia miasta i okolicznych folwarków. W okresie reformacji miasto jest jednym z silniejszych ośrodków arianizmu na Podlasiu. W 1668 roku właścicielem Sokołowa został Jan Krasiński, wojewoda płocki, natomiast na początku XVIII w. Sokołów przechodzi na własność Ignacego Ogińskiego, marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Król Stanisław August Poniatowski w roku 1771 nadaje cechom rzemieślniczym przywileje; dla cechu kuśnierskiego w roku 1771, w latach następnych dla cechu szewskiego i garncarskiego - co powoduje ich dalszą niezależność od właścicieli miasta i stwarza korzystne warunki rozwoju. Michał Kleofas Ogiński, podskarbi litewski, kolejny właściciel Sokołowa podejmuje próbę uprzemysłowienia miasta. Sprowadza rzemieślników francuskich i zakłada fabrykę kobierców, chustek jedwabnych, płótna, kapeluszy i pasów słuckich. Okres rozbiorów Polski doprowadza do upadku manufaktur magnackich w Polsce, w tym również i fabryki w Sokołowie.

W latach 1795 - 1809. Sokołów Podlaski był pod zaborem austriackim. Po wojnie austriacko-polskiej w 1809 roku znalazł się w Księstwie Warszawskim. Wojna 1809 roku powoduje zniszczenie prawie połowy budynków w Sokołowie. Ogromne straty ponosi rzemiosło, liczba ludności zmniejsza się do 2 tysięcy. W roku 1808, Michał Ogiński sprzedaje Sokołów Podlaski Karolowi Kobylińskiemu, dziedzicowi okolicznych wsi.

O następnym etapie rozwoju miasta Sokołowa Podlaskiego w latach 1815 do 1914 decyduje dobra polityka gospodarcza. Wiązało się to z szybkim rozwojem przemysłu i rzemiosła. Miasto przecinały ważne szlaki handlowe: główny trakt wiodący z Królestwa do Cesarstwa Rosyjskiego, do guberni płockiej - przez Wągrów, augustowskiej przez Sterdyń oraz do Siedlec. W roku 1843 miasto od Seweryna Kobylińskiego nabywa Elżbieta z Lorentzów-Hirschman. W roku 1845 spółka akcjonariuszy (Augusta Hirschmana, Leona Hirschendorfa, Aleksandra Rawicza, Mikołaja Gutmana i Stanisława Jocobbiego) na czele z właścicielką miasta, pobudowała cukrownię w Przeździatce. Cukrownia odegrała ważną rolę w rozwoju miasta i aktywizacji rolnictwa.

W roku 1867 Sokołów Podlaski został powiatem guberni siedleckiej. W 1887 roku, po wybudowaniu linii kolejowej i uzyskaniu połączenia z Warszawą, miasto stało się również ważnym węzłem komunikacyjnym. W latach 1820 - 1909 liczba ludności wzrosła z 2605 do 9738 osób.

Pomyślny rozwój miasta nastąpił między rokiem 1820 a 1856. Zahamowany był jednak przez trzy klęski; dwa duże pożary w roku 1832 i 1851 oraz epidemię cholery w 1856 roku.

W roku 1859 w Sokołowie na środku rynku głównego stał murowany ratusz, a obok domy mieszczańskie i żydowskie. W mieście były dwa kościoły i cerkiew; kościół parafialny był murowany, kościółek Św. Rocha drewniany.

Dalsze korzystne zmiany w Sokołowie zaszły w ciągu następnych 30 lat. W roku 1890 w Sokołowie, oprócz kościołów i cerkwi, była synagoga i żydowskie domy modlitwy, szkoła miejska dwuklasowa, jednoklasowa szkoła dla dziewcząt, urząd powiatowy i ochotnicza straż pożarna. Ludność miasta, oprócz rolnictwa, trudniła się szewstwem i wyrobem kożuchów. Miasto liczyło 7192 mieszkańców (w tym 1249 katolików, 941 prawosławnych i 4980 Żydów).

16 sierpnia 1915 roku, po wycofaniu się wojsk rosyjskich, wkroczyły do Sokołowa wojska niemieckie. Nastąpił okres trzyletniej okupacji niemieckiej.

 

 

Walki narodowo - wyzwoleńcze

Ludność Sokołowa brała czynny udział w walkach narodowowyzwoleńczych. W czasie powstania kościuszkowskiego i listopadowego miasto było terenem postoju i przemarszu różnych oddziałów wojskowych. Rok 1863 dla Sokołowa i okolic był miejscem tragicznych wydarzeń.

Na Podlasiu najdłużej walczył ze swym oddziałem składającym się w głównej mierze z chłopów, ksiądz Stanisław Brzóska.


Sokołów. Pomnik księdza generała Stanisława Brzóski.

Ukrywał się ze swoim adiutantem Wilczyńskim na terenie powiatu, najpierw w Paczuskach, potem we wsi Krasnodęby-Sypytki, gdzie 29 kwietnia 1865 roku zostali schwytani przez wojska carskie. W dniu 23 maja 1865 roku stracono ich publicznie na rynku sokołowskim. Stanisław Brzóska był od roku 1860 wikarym w Sokołowie, potem w Łukowie. Został wybrany naczelnikiem powiatu łukowskiego "podziemnej administracji powstańczej". W roku 1864 organizuje własny oddział, który najdłużej prowadził walkę partyzancką z wojskami carskimi. Za zasługi w walce o wolność otrzymał od rządu narodowego nominację na generała wojsk powstańczych. W centrum miasta, na rynku postawiono pomnik - obelisk w 1925 roku, upamiętniający publiczną egzekucję księdza generała Stanisława Brzóski i jego adiutanta Franciszka Wilczyńskiego w dniu 23 maja 1865 roku.

W latach 1914-1939 w rozwoju miasta nie zaszły większe zmiany. Do l kwietnia 1939 roku, Sokołów wchodził w skład województwa lubelskiego, następnie został włączony do województwa warszawskiego, a od roku 1975 do siedleckiego. W okresie II wojny światowej Sokołów Podlaski poniósł duże straty materialne i straty w ludziach. Zniszczeniu uległo 30% budynków mieszkalnych i około 60% gmachów urzędów. We wrześniu roku 1941 Niemcy zorganizowali w mieście getto żydowskie, istniejące do wiosny 1943 roku. Znaczną liczbę Żydów wymordowano w gettcie, pozostałych w Treblince. Od roku 1999, po nowym podziale administracyjnym kraju, Sokołów należy do województwa mazowieckiego.

 

 

 

 

PRZEMYSŁ

Przemysł Sokołowa od początku swego istnienia uzależniony był w dużym stopniu od bazy surowcowej. W strukturze rzemiosła dominowały wyroby kuśnierskie i szewskie.

W drugiej połowie XVIII wieku produkowano tu: pasy słuckie, kobierce, płótno, kapelusze i chustki jedwabne. W XVIII i XIX wieku powstawały i upadały cegielnie, zakłady produkujące świece, ocet, mydło oraz zakłady garncarskie i inne, związane z potrzebami miejscowej ludności. Bardziej stałą bazę surowcową i rynek zbytu miały: wiatraki, olejarnie, garbarnie, warsztaty tkackie i stolarskie.

Ocenia się, że w końcu XIX wieku, w Sokołowie pracowało 200 kuśnierzy. 500 szewców i łącznie 200 tkaczy i garncarzy. Na początku XX wieku oprócz warsztatów kuśnierskich, szewskich, tkackich, stolarskich i kowalskich istniały: 2 młyny, 7 garbami, 3 wiatraki, 2 cegielnie, 2 olejarnie, browar, cukrownia oraz wytwórnia świec i octu.

W roku 1936 powstała Spółdzielnia Kuśnierska. W okresie międzywojennym z przemysłu i rzemiosła utrzymywało się około 30% ludności.

W latach 1951 -74 nastąpił znaczny rozwój przemysłu elektromaszynowego, chemicznego i meblarskiego. W roku 1975 powstały Zakłady Mięsne, wybudowane przez firmę Epstain z USA. W latach 1951-75 zatrudnienie w przemyśle wzrosło odpowiednio z 806 do 3087 osób. Produkcja przemysłowa miasta wysunęła się w tym okresie na czołowe miejsce, o czym świadczy struktura zatrudnienia. Na 7836 pracujących 3087 osób było zatrudnionych w przemyśle. Po roku 1990, w związku z wprowadzaniem gospodarki rynkowej, niektóre zakłady przestały istnieć, lub zmieniły profil produkcji.

SOKOŁÓW PODLASKI
* HISTORIA* Walki narodowo - wyzwoleńcze * PRZEMYSŁ *

* ZABYTKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ROŚLINY I ZWIERZĘTA *

 

  * AUTORZY * WSTĘP * KORCZEW * SKRZESZEW * WIRÓW * MOŁOŻEW *
* JABŁONNA LACKA * TREBLINKA